ALGEMENE VOORWAARDEN 

van iTecca  B.V., gevestigd te 's-Gravendeel aan Crocuserf 1, 3295 SC, 

hierna te noemen iTecca .

 

HOOFDSTUK I : ALGEMEEN

 

Algemeen

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle aanbiedingen (offertes) en overeenkomsten waarbij de wederpartij (“opdrachtgever”) aan iTecca B.V. (“ITecca”) opdracht geeft tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden en/of het (doen) leveren c.q. ter beschikking stellen van zaken en/of diensten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De huurder of opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

1.2.Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden door iTecca niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door iTecca .

 

1.3.Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen iTecca in overleg met de opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen welke zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de strekking en bedoeling van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. 

 

1.4.Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van het Nederlandse recht. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten van iTecca is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de opdrachtgever zich niet beroepen op gewoonterecht of gebruik in de branche, om enige bepaling van de overeenkomst en deze voorwaarden aan te tasten.

 

1.5 Definities en omschrijvingen

a.Onder de aanduiding "aanbieding" wordt in deze voorwaarden verstaan: een aanbieding of offerte, in welke vorm of onder welke benaming ook gedaan.

b.Onder de aanduiding "ontwerp" wordt in deze voorwaarden verstaan: de te leveren ontwerpen, modellen, voorwerpen, (werk-)tekeningen en/of andere stoffelijke zaken met een origineel karakter.

c.Onder de aanduiding "producten" wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: bestanddelen, ingrediënten, materialen en hulpstoffen, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, al dan niet vervaardigd aan de hand van een ontwerp.

d.Onder de aanduiding "methode" wordt in deze voorwaarden verstaan: een methode, constructiewijze of een werkwijze, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming.

e.Onder de aanduiding "opdracht" wordt in deze voorwaarden verstaan: een opdracht, order of bestelling, in welke vorm of onder welke benaming ook geplaatst.

f.Onder de aanduiding "opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: koper, huurder of opdrachtgever, dan wel aspirant-koper, aspirant-huurder of aspirant-opdrachtgever.

g.Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over het verrichten van werkzaamheden, moet daaronder mede worden verstaan de vervaardiging en levering van zaken, het vervoer van zaken, de levering van diensten, alsmede het sluiten van overeenkomsten.

 

 

 

HOOFDSTUK II : OFFERTE

 

2.1.Een aspirant-opdrachtgever kan iTecca te allen tijde verzoeken een schriftelijk voorstel te doen op basis van de in het verzoek kenbaar gemaakte wensen betreffende door iTecca te verrichten werkzaamheden en/of te leveren producten en/of diensten.

2.2.ITecca zal de aspirant-opdrachtgever hetzij een offerte doen, hetzij berichten dat het niet in staat is een offerte te doen. Alle door iTecca gemaakte offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. iTecca behoudt zich het recht voor prijzen en aanbiedingen te wijzigen zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Binnen de in het voorstel aangegeven termijn of indien geen termijn is aangegeven binnen veertien dagen na dagtekening van het voorstel dient de aspirant-opdrachtgever aan iTecca schriftelijk te berichten of hij het voorstel al dan niet aanvaardt dan wel dat hij overleg wenst.

Wordt niet binnen de aangegeven termijn door de aspirant-opdrachtgever gereageerd, dan kan iTecca het voorstel intrekken dan wel wijzigen.

2.3.Al hetgeen door of vanwege iTecca in het kader van een offerte of overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, zoals gegevens, ontwerpen en gebruiksvoorschriften, blijft materieel en intellectueel eigendom van iTecca en mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van iTecca worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4.De opdrachtgever die een aanbod aanvaardt en een opdracht geeft is daaraan onherroepelijk gebonden.

2.5.ITecca is eerst gebonden nadat een order schriftelijk door iTecca is bevestigd. Een order wordt geacht door iTecca te zijn bevestigd bij uitvoering van de order door iTecca .

2.6.Gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, in door iTecca verstrekte catalogi, circulaires, folders en dergelijke alsmede in door hem geplaatste advertenties, dan wel op een andere wijze door iTecca openbaar gemaakte gegevens betreffende door hem te verrichten werkzaamheden, zijn voor iTecca nimmer bindend en zijn slechts bedoeld om de opdrachtgever een algemene voorstelling te geven van hetgeen iTecca aanbiedt.

2.7.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting en andere kostprijsverhogende heffingen en belastingen.

2.8.Bij samengestelde aanbiedingen bestaat nooit een verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig en/of nader gespecificeerd gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.9.In geval van aantoonbare fouten of onduidelijkheden in de omschrijving of opgaven in offertes, catalogi, prijslijsten en/of orderbevestigingen komt, ook na acceptatie van enige aanbieding of plaatsing van enige order op grond daarvan door de opdrachtgever, geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de fout aan de opdrachtgever niet kenbaar is of kan zijn. Indien vorenbedoelde omstandigheid zich voordoet zal iTecca de opdrachtgever hiervan binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte door de opdrachtgever berichten, onder vermelding dat geen overeenkomst is gesloten.

2.10.Door de enkele acceptatie van een offerte van iTecca gaat de opdrachtgever akkoord met de in de offerte en in deze voorwaarden aangegeven betalingsvoorwaarden en overige condities.

 

 

 

Hoofdstuk III:  WERKZAAMHEDEN TE VERRICHTEN DOOR iTecca 

 

3.1.Aanneemsom en tarieven

a.Voor de door iTecca te verrichten werkzaamheden kunnen tussen de opdrachtgever en iTecca worden overeengekomen een vaste aanneemsom, dan wel uurtarieven op basis van uitvoering in regie, dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen eenheid.

b.De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren. iTecca is gerechtigd voor overwerk en andere buitengewone omstandigheden aan de opdrachtgever extra toeslagen in rekening te brengen.

c.Indien een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van iTecca c.q. de levering c.q. ter beschikkingstelling van producten en/of diensten bemoeilijkt wordt, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging van de veiligheidsvoorschriften of een wijziging van andere omstandigheden, zal iTecca gerechtigd zijn om na voorafgaand overleg met wederpartij naar eigen inzicht de inhoud van de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen c.q. aan te vullen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal iTecca de opdrachtgever vooraf informeren indien de wijziging c.q. aanvulling van de opdracht tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. De wederpartij zal alsdan gehouden zijn om bedoelde overschrijding aan iTecca te vergoeden.

d.Indien over een aanbieding geen akkoord , een opdracht ten gevolge hebbende, wordt bereikt, kan iTecca betaling vorderen van de door hem ten behoeven van de aspirant-opdrachtgever reeds gemaakte kosten. 

 

3.2.Verplichtingen iTecca 

a.ITecca is gehouden bij werkzaamheden alle overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen.

b.ITecca verricht de overeengekomen werkzaamheden volgens de eisen van goed vakmanschap.

c.ITecca neemt bij werkzaamheden in acht de door opdrachtgever verstrekte tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de in acht te nemen overheidsvoorschriften.

d.ITecca zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat het gemonteerde materiaal geschikt is voor het doel dat bij het aanvaarden van de opdracht door iTecca is overeengekomen c.q. is medegedeeld, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de geldende overheidsvoorschriften.

 

3.3.Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, c.q. zorgt voor eigen rekening en risico:

a.dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, waarop de door iTecca te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd.

b.dat de werkzaamheden welke verband houden met de opdracht, maar die niet tot de opdracht van iTecca behoren, op juiste wijze en tijdig zijn verricht.

c.dat eigen voorschriften en aanwijzingen tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van iTecca, bij gebreke waarvan iTecca niet aan zulke voorschriften en/of aanwijzingen is gehouden.

d.dat alle zich op de locatie bevindende hindernissen voor de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd.

e.dat de plaats van de werkzaamheden bereikbaar is voor de transportmiddelen van iTecca.

f.dat de opdrachtgever in het bezit is van alle voor de werkzaamheden benodigde vergunningen.

g.dat de opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met name de veiligheidsvoorschriften, in acht neemt.

h.dat de benodigde stroomaansluitingen binnen redelijke afstand beschikbaar zijn en dat in de ruimte waar wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn.

i.dat de werkzaamheden zonder storing kunnen verlopen en dat met name geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd die een ongestoorde opname, montage en/of demontage verhinderen.

j.dat de aangeleverde maar nog niet gemonteerde zaken alsmede gereedschappen kunnen worden opgeslagen op voor iTecca toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor opslag van deze zaken.

k.dat er kosteloos passende voorzieningen voor personeel van iTecca aanwezig zijn.

 

3.4.Tijden en termijnen

a.Tenzij uit de aard der overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit dat een overeengekomen tijdstip en tijd een fatale termijn inhoudt, gelden opgegeven data en tijden bij benadering en geeft overschrijding de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

b.Indien de uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever binnen een kortere termijn dan is overeengekomen geschiedt, zijn de eventueel daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

Indien de uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever binnen een langere termijn dan is overeengekomen geschiedt, zijn de eventueel daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.  

 

3.5.Uitbesteding

a. ITecca is te allen tijde, zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, bevoegd de opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

b.ITecca is te allen tijde bevoegd, zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, alle uit de door hem gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

 

3.6.Oplevering en risico

a.Vanaf het moment waarop iTecca de ontwerpen en/of producten geheel of gedeeltelijk op de locatie of op de plaats van levering heeft aangevoerd, dan wel het moment waarop de materialen uit het depot van iTecca worden afgevoerd, is opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal en beschadiging daarvan.

b.Indien de opdrachtgever bij de oplevering van de door iTecca verrichte werkzaamheden geen bemerkingen maakt, wordt opdrachtgever geacht het materiaal en/of de werkzaamheden te hebben goedgekeurd en heeft de oplevering plaatsgevonden.

c.De opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor beschadiging en voor vermissing van zaken en gereedschappen, aan iTecca toebehorende en bij de montage aangewend, tenzij iTecca hiervoor grove schuld of opzet treft.

d.ITecca is bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden niet aansprakelijk voor enige schade aan personen, gebouwen, installaties of overige zaken, alsmede voor enige andere schade die direct of indirect het gevolg mocht zijn van de werkzaamheden door of vanwege iTecca of personeel dat door of in opdracht van iTecca is ingeschakeld, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.

e.Tenzij anders is overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan de verrichte werkzaamheden/de gemonteerde materialen aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst met iTecca zijn bestemd.

f.Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van iTecca wijzigingen aan te brengen in de verrichte werkzaamheden/de gemonteerde materialen.

g.Afspraken of overeenkomsten met, dan wel mededelingen gedaan door personen in dienst van iTecca , onderaannemers of andere personen die in verband met door iTecca verrichte of nog te verrichten werkzaamheden zijn ingeschakeld, binden slechts indien deze personen daartoe bevoegd zijn, dan wel indien en voor zover de directie van iTecca de betreffende afspraak of overeenkomst schriftelijk bevestigd heeft. 

 

3.7.Technische service, adviezen en ontwerpen

a.Indien iTecca voor de opdrachtgever service verleent, zoals het uitwerken van ontwerpen, montageberekeningen, ontwerp- of uitvoeringstekeningen, alsmede bezichtiging van bouwwerken, controles en besprekingen, is iTecca gerechtigd hiervoor apart aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen.

b.De opdrachtgever dient op alle redelijke tijden iTecca , diens vertegenwoordigers of assuradeuren in staat te stellen de zaken van iTecca , die zich bevinden onder de opdrachtgever, te controleren.

ITecca zal bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de opdrachtgever zo min mogelijk hinderen. 

c.Alle door iTecca in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen, modellen en gereedschappen blijven eigendom van iTecca , die daarop tevens auteursrechthebbende is en blijft.

d.De opdrachtgever zal geen gegevens betreffende de door iTecca gebezigde, ontworpen of voorgestelde werkwijze/ constructiemethode zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iTecca kopiëren, aan derden tonen, bekend maken of gebruiken.

 

3.8.Aansprakelijkheidsbeperking

a.ITecca is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enig verzuim van iTecca ter zake van zijn werkzaamheden c.q. levering c.q. ter beschikkingstelling van produkten en/of diensten of enig ander verzuim in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever of enige andere schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege iTecca van zijn werkzaamheden c.q. levering c.q. ter beschikkingstelling van produkten c.q. diensten. De opdrachtgever zal iTecca vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake.

b.Indien iTecca bij de uitvoering van een overeenkomst aan zaken van de opdrachtgever schade veroorzaakt, welke schade noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeit en als zodanig onvermijdelijk is, dan is iTecca voor die schade niet aansprakelijk. De opdrachtgever dient iTecca te vrijwaren van aanspraken van derden ter zake.

c.Ook indien de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn wordt ontbonden of ontbonden verklaard, blijft dit artikel 3.9. betreffende de aansprakelijkheid en de vrijwaring onverminderd van toepassing.

 

3.9.Overmacht

Onder overmacht worden in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van iTecca liggen en op grond waarvan redelijkerwijze van iTecca geen uitvoering van de overeenkomst kan worden  verlangd, daaronder begrepen de volgende hierna opgesomde omstandigheden, welke opsomming niet limitatief is: niet of niet tijdig leveren toeleveranciers, ziekte van personeel van iTecca , gebreken in hulp- en transportmiddelen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, elektriciteit, excessieve stijging van de vraag aan de zijde van opdrachtgevers, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.

 

3.10.Opschorting en ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit enige met iTecca gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens iTecca te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, is iTecca gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het hem verder in rechte toekomende.

 

 

Hoofdstuk IV: ANNULERINGEN

4.1.Ontbinding van de overeenkomst tussen huurder/opdrachtgever en iTecca is alleen mogelijk op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat iTecca naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.

4.2.ITecca heeft bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever het recht de reeds gemaakte kosten of de kostprijs van voorbereidingen van de overeenkomst door te berekenen aan de opdrachtgever. 

 

 

Hoofdstuk  V : BETALING

5.1Betaling

a.In geval van betaling netto contant door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever een deugdelijke kwitantie ontvangen als bewijs van betaling.

b.Rekeningen moeten ,tenzij anders is overeengekomen, per factuurdatum, zonder enige korting of compensatie, worden voldaan ten kantore van iTecca of door bijschrijving op een van de op de factuur vermelde rekeningen van iTecca .

c.Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele tegenvorderingen van de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.

d.Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn berekent iTecca vanaf de vervaldatum tot en met de dag van algehele betaling een rente van 1,5 % per maand. Alle kosten welke iTecca door niet tijdige betaling maakt, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de opdrachtgever.

e.Indien reparaties of reiniging noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten hiervan afzonderlijk en extra aan opdrachtgever in  rekening gebracht.

f.ITecca is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling vooraf of contante betaling bij aflevering of voltooiing te verlangen. 

g.ITecca is gerechtigd periodiek betaling te verlangen van de reeds verrichte werkzaamheden en/of leveranties en deze overeenkomstig te factureren, ook indien een totaalprijs is overeengekomen, in welk geval de betaling geschiedt als deelbetaling op de overeengekomen totaalprijs. Op de in dit bedoelde facturen is het bepaalde ten aanzien van (eind-) facturen onverkort van toepassing.

 

 

Hoofdstuk VI: DIVERSEN

6.1.Diversen

a.Wijzigingen en aanvullingen op of de annulering van overeenkomsten zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

b.Mondelinge nevenafspraken -ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt - zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

6.2.Geschillen

a.Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter.

b.Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en iTecca verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar iTecca gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil bij het kantongerecht of de arrondissementsrechtbank worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere rechter.

c.Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de bevoegde rechter hierover anders beschikt.

 

6.3.Bewijs

a.Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen die uit met iTecca gesloten overeenkomsten voortvloeien zijn, behoudens tegenbewijs, de administratieve gegevens van iTecca besliss

b.Indien de opdrachtgever zich jegens iTecca beroept op diens garantieverplichtingen, rust op de opdrachtgever de bewijslast van onjuiste aantallen, onjuistheid of ondeugdelijkheid van zaken of dat het personeel van iTecca de werkzaamheden met onvoldoende vakmanschap heeft uitgevoerd.

 

6.4.Uitleg

De kopjes boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts de functie de leesbaarheid te bevorderen en kunnen niet op enigerlei wijze de werking of strekking van de bepalingen beperken of uitbreiden.